Vad är GHG-protokollet?

GHG-protokollet utgör ett globalt, standardiserat ramverk för att mäta och hantera utsläpp av växthusgaser (GHG) inom såväl privat som offentlig sektor. GHG Protokollet är globalt sett, den mest använda redovisningsstandarden av växthusgaser. Under 2016 använde 92 % av Fortune 500-företagen (Världens 500 största företag) sig av en redovisningsform baserad på GHG Protocol.

[Från Marknadschefsmagasinet Nr 1-2022 – Text: Måns Löfgren]

GHG-protokollet skapades i samarbete med stora företagspartners som BP och General Motors. Man identifierade ett behov av standardiserade mätningar av växthusgasutsläpp. I Parisavtalet från 2015, förbinder sig alla deltagande länder till att begränsa den globala temperaturökningen – med hjälp av GHG Protocol utvecklas standarder, verktyg samt online-utbildningar som hjälper länder, städer och privata företag i arbetet mot sina klimatmål.

Vad är Scope?

Utsläppen från ett företag delas in i olika så kallade scope. Det finns scope 1, 2 och 3. Scope skulle kunna liknas med olika kategorier. Scope 1 och scope 2 är obligatoriska att redovisa enligt The Corporate Standard som innefattar följande utsläppskällor.

Scope 1

Direkta utsläpp från egenägda källor som exempelvis fordon (bilar, lastbilar mm).

Scope 2

Indirekta utsläpp från köpt energi, såsom el och fjärrvärme.

Scope 3

Innefattar 15 underkategorier av utsläppskällor som inte är direkta utsläpp från företaget, utan orsakas i produktionskedjan uppströms eller nedströms från företaget.