Öva upp din mentala styrka och bli en bättre ledare

Ledarskap är viktigt, det vet de flesta. De senaste decenniernas forskning har kunnat ge en allt klarare bild över vad som särskiljer riktigt bra ledarskap från normalbra och direkt dåligt ledarskap. Bakom varje synbart ledarskapsbeteende, i varje ledares huvud, finns en psykologi i form av sätt att tänka om sig själv och sin omvärld som gör betydande skillnad avseende hur väl ledarskapet faktiskt kommer till uttryck och vilka effekter det får.

[Artikel från Athenas -> BESÖK deras hemsida här]

Sedan början på det nya milleniet har mängder av studier genomförts på något som går under namnet psykologiskt kapital. Dessa avser mentala resurser eller tillgångar som vi människor har i varierande utsträckning och som hjälper oss att må, fungera och prestera väl i livets olika arenor, till exempel när vi utövar ledarskap. En riklig tillgång till psykologiskt kapital kommer till synbart uttryck i ett ledarskap som påverkar omgivningen på ett positivt sätt, så att de blir mer motiverade, mår bättre, presterar bättre och stärker sitt eget psykologiska kapital. Dessutom är psykologiskt kapital hos ledare förenat med att de själva mår bättre i sin roll som ledare. Psykologiskt kapital består av de fyra komponenterna hopp, självförtroende, resiliens och optimism, som var och en har stor betydelse för ledarskapet. De har sin grund i omfattande forskning och är möjliga att utveckla med exempelvis övning, coaching och reflektion.

Hopp eller hoppfullhet avser att man har positiva målbilder som man vill uppnå med den verksamhet man leder, att man har någorlunda klart för sig vad man behöver göra för att kunna uppnå dessa mål samt att man är fast besluten att göra det som krävs. Självförtroende handlar om en tillit till ens egen förmåga att hantera de olika typer av specifika problem och utmaningar som man möter när man ska utöva ledarskap. Självförtroende har en stark koppling till vår motivation och till våra faktiska prestationer som ledare. Den tredje komponenten, resiliens, är vår förmåga att konstruktivt hantera kriser och svårigheter och komma tillbaka efter sådana perioder lika stark eller rentav stärkt av erfarenheten, något som är direkt avgörande för ett gott ledarskap. Optimism, slutligen, avser en generellt positiv uppfattning om tillvaron och om framtiden.

Stefan Söderfjäll är fil. Dr i psykologi och har i drygt tjugo år verkat för att föra ut forskningsbaserad kunskap om bland annat ledarskap, teamarbete och motivation och hans senaste bok, En liten bok om mental styrka, samt den tillhörande arbetsboken, Reflektionsbok för mental styrka, handlar om just psykologiskt kapital, vad det är och hur det kan utvecklas. I ett samtal med Alexander Braun kan du höra Stefan berätta om boken och om det psykologiska kapitalet. Klicka för att lyssna här.