Marknadsföring av kryptovalutor – vad gäller?

Under de senaste åren har handeln med kryptovalutor såsom bitcoin och ethereum ökat lavinartat. Dock saknas det specifik lagreglering gällande marknadsföring av kryptovalutor. Vad bör annonsörer beakta vid marknadsföring av detta slag?

[Länk >> Artikel från Wistrand Advokatbyrå]

Kryptovalutor är oreglerade digitala valutor vars transaktioner säkras med kryptografiska metoder. Avsaknaden av de traditionella bank- och regleringssystemens kontroll kombinerat med bristen på tillförlitliga värderingsmetoder gör att handeln med kryptovalutor är särskilt riskfylld, och bland annat Finansinspektionen har varnat för att bristen på reglering medför betydliga konsumentskyddsrisker.

Trots handelns riskfyllda natur saknas det en särreglering av marknadsföring av direkthandel med kryptovalutor. De rättsliga ramarna för sådan marknadsföring framgår således av marknadsföringslagens allmänna regler om förbud mot otillbörlig och vilseledande reklam. Hur dessa regler ska tillämpas på specifikt kryptovalutor är emellertid oklart eftersom det saknas rättspraxis och annan vägledning på området. Rådet är dock att vara försiktig eftersom det är en produkt som konsumenter kan tänkas ha begränsad kunskap om.

En annan fråga av betydelse i sammanhanget är om kryptovalutor ska räknas som finansiella instrument och därmed omfattas av sådana instruments särskilda marknadsföringsregler. Troligen kan inte kryptovalutor i sig betraktas som finansiella instrument, däremot kan kryptovalutor utgöra underliggande tillgångar i olika typer av finansiella instrument, vilket i sådana fall gör att hanteringen ändå omfattas av tillämpliga regler för finansiella instrument (såsom särskilda informationskrav, licensplikt etc.). Exakt var gränsen går mot regelverket för finansiella instrument är inte klart, utan detta måste bedömas från fall till fall.

Sammanfattningsvis är rättsläget gällande marknadsföring av kryptovalutor oklart, vilket även illustreras av att flera företag  såsom Facebook och Google – valt att inrätta relativt strikta policyer för marknadsföring av just kryptovalutor på sina plattformar. Det finns således anledning att bevaka utvecklingen inom området i form av ny lagstiftning eller annan typ av vägledning från lagstiftarens sida och tillsvidare marknadsföra kryptovalutor med försiktighet.

 

OM WISTRAND

Wistrand är en av Sveriges största advokatbyråer med närmare 200 medarbetare på kontoren i Stockholm och Göteborg. Sedan 1915 har vi levererat affärsjuridisk rådgivning av högsta kvalitet till privata och offentliga aktörer i svenskt och internationellt näringsliv.

Erik Ullberg
Advokat/Partner
erik.ullberg@wistrand.se
+46 31-771 21 76

Christel Rockström
Advokat/Partner
christel.rockstrom@wistrand.se
+46 8-50 72 00 45