Är det tillåtet att anspela på en pandemi i sin marknadsföring?

Sedan Corona bröt ut har vi sett många företag som utnyttjar och anspelar på Corona i sin marknadsföring. Är det tillåtet att anspela på en pandemi på det sättet i sin marknadsföring?

[>> Artikel från Setterwalls Advokatbyrå]

Tack för din intressanta och minst sagt högaktuella fråga!

Ja, många exempel på hur företag använder sig av Covid-19-situationen i sin marknadsföring finns. Samtidigt som det kan ifrågasättas att företag utnyttjar en svår och extraordinär situation till att öka sin försäljning, är det förståeligt att företag vill, eller kanske till och med måste, beröra Covid-19 just för att samhällstillvaron blivit så annorlunda.

Det finns inga regler i svensk rätt som direkt hindrar företag från att informera konsumenter och andra företag om Covid-19-situationen. Marknadsföring som, utan särskilda skäl, anspelar på konsumenters rädsla, oro eller fruktan kan dock anses stå i strid med god marknadsföringssed och därmed vara förbjuden.

Sådan marknadsföring skulle även kunna vara förbjuden med hänvisning till reglerna om aggressiv marknadsföring, om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Vid bedömningen av om det rör sig om aggressiv marknadsförings ska man bl.a. ta särskild hänsyn till om näringsidkaren utnyttjar ett speciellt missöde eller omständighet som näringsidkaren känner till, och som är av sådan vikt att det försämrar konsumentens omdöme i syfte att påverka konsumentens beslutsförmåga i fråga om den produkt eller tjänst som marknadsförs. Covid-19-situationen skulle onekligen kunna vara ett sådant speciellt missöde eller omständighet.

Marknadsföring får inte heller innehålla felaktiga eller vilseledande påståenden eller andra framställningar om näringsidkarens egen eller någon annans näringsverksamhet. Det är t.ex. förbjudet att oriktigt påstå att en produkt förmår bota, förebygga eller lindra sjukdom.

För att sammanfatta kan vi alltså konstatera att det inte finns något direkt förbud för företag att hänvisa till Covid-19-situationen i sin marknadsföring. Det är dock inte tillåtet att utnyttja Covid-19 situationen för att försöka få konsumenter att köpa en viss typ vara eller tjänst genom att anspela på konsumentens rädsla eller oro för pandemin, om det påverkar eller sannolikt påverkar dennes förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut. Dessutom måste alla påståenden om en produkts eller tjänsts egenskaper som görs i marknadsföringen kunna beläggas.

Samtidigt som det inte finns något allmänt förbud mot att anspela på Covid-19 eller effekter därav, kan sådan marknadsföring, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, tolkas av konkurrenter, kunder och konsumenter som att man på ett osmakligt sätt profiterar på den pågående pandemin, vilket medför att sådan marknadsföring ofta bör undvikas av andra skäl än rent rättsliga. Det senare är dock en fråga snarare för er marknadschefer och kommunikatörer än för oss jurister!

I denna mycket ovanliga tillvaro – ta hand om er och varandra!

 

Setterwalls är en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer.

Per Lidman och Lovisa Dahl Nelson är affärsjuridiska advokater, huvudsakligen verksamma inom marknadsförings- och immaterialrätt.

Du når dem på: per.lidman@setterwalls.se, lovisa.nelson@setterwalls.se eller 010-690 04 00.