Nya momsregler för e-handel från och med den 1 juli 2021

Som ett led i EU:s arbete för modernisering av momssystemet har nya momsregler avseende distanshandel av varor och tjänster beslutats att införas med start den 1 juli 2021. Syftet med reglerna är att förenkla momsredovisningen och betalningen av moms för de företag som bedriver distanshandel, däribland e-handel, till konsumenter bosatta inom EU och som är skyldiga att redovisa moms i flera olika EU länder.

[Artikel från Setterwalls Advokatbyrå – >>gå dit]

Enligt nuvarande regler gäller som utgångspunkt att moms vid distanshandel ska debiteras i det land där konsumenten är bosatt. En sådan tillämpning medför en del svårigheter för företag vars kunder är bosatta i flera olika EU länder, eftersom detta innebär att företag normalt sett behöver momsregistrera sig och hantera momsredovisning i flera olika länder.

En förenkling
År 2015 förenklades reglerna avseende försäljningar till privatpersoner inom EU med införandet av de s.k. MOSS reglerna (Mini One Stop Shop). Reglerna kunde då endas tillämpas av företag som tillhandahåller vissa typer av tjänster, såsom digitala tjänster, telekommunikationstjänster och sändningstjänster. Dessa företag fick då möjlighet att registrera sig i endast en EU medlemsstat (identifieringsstat) och redovisa försäljningen av tjänsterna till konsumenter i samtliga EU medlemsstater i en och samma deklaration. Denna deklaration lämnas till identifieringsstaten och betalning av moms på dessa försäljningar görs då också till identifieringsstaten.

Från och med den 1 juli 2021 är det beslutat att utvidga tillämpningen av MOSS reglerna, som framöver kommer att benämnas OSS (One Stop Shop), till att omfatta ytterligare försäljningar såsom:

  • Distansförsäljning av varor som sker till privatpersoner bosatta i EU,
  • Distansförsäljning till privatpersoner av varor av mindre värde som importeras till EU,
  • Distansförsäljning av alla typer av tjänster till en icke-beskattningsbar person inom EU.

Tillämpningen av förenklingsreglerna på distansförsäljning av varor inom EU
Den största förändring som föranleds av de nya reglerna är att det blir möjligt för företag som bedriver distanshandel av varor till privatpersoner att tillämpa förenklingsreglerna på försäljningar till konsumenter bosatta inom EU. Det blir då möjligt för företag som säljer varor över nätet att endast registrera sig i en EU medlemsstat (identifieringsstat) och redovisa försäljningar till konsumenter i samtliga EU länder i en och samma deklaration.

Denna deklaration lämnas till identifieringsstatens skattemyndighet tillsammans med motsvarande betalning. Således behöver företag inte momsregistrera sig i samtliga länder dit varor har sålts på distans till konsument och där skattskyldighet har uppstått.

En förutsättning för tillämpningen av förenklingsreglerna är att företaget är etablerat inom EU och företaget är skyldigt att betala moms på varuförsäljningen i ett annat EU land. Således omfattas även försäljning till annan än privatperson, dvs. andra icke-beskattningsbara personer av de nya förenklingsreglerna.

Tillämpning av förenklingsreglerna på försäljning av varor som importeras in till EU 
Förenklingsreglerna kommer även att kunna tillämpas av företag som bedriver distansförsäljning av varor till konsumenter där dessa varor importeras in till EU och skickas direkt till konsumenten. Förenklingen innebär att importmoms på varan kan redovisas och betalas till identifieringsstaten liknande förfarandet vid distansförsäljning av varor inom EU.

För att kunna nyttja förenklingsregeln i dessa fall krävs att följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

  • Distansförsäljningen sker av ett företag som är en beskattningsbar person etablerad inom EU alt. ha en representant som är etablerad inom EU,
  • Värdet av den importerade varan som importeras ska högst uppgå till 150 EUR,
  • Varorna som importeras är inte punktskattepliktiga.

Förenklingsreglerna kommer under vissa förutsättsättningar även bli tillämpliga för s.k. plattformsföretag, dvs. företag som erbjuder en digital marknadsplats, plattform, portal eller liknande för försäljning av varor och tjänster. Detta gäller i båda de fall då försäljningar sker av varor som redan finns inom EU vid försäljningstillfället eller som importeras till EU från tredje land.

Välkommen att kontakta oss om du önskar att veta mer om de nya förenklingsreglerna och dess tillämpning för just er verksamhet.

Innehållet är en allmän redogörelse av informativ karaktär och är inte juridisk rådgivning att lägga till grund för bedömning i ett enskilt ärende.