Mötesplatsen för svenska och finska företag

Finland och Sverige är kusinerna som var ett och samma land i 600 år. Likheterna är många och därför upplever många svenskar och finländare att det är lätt att göra affärer med varandra. Finsk-svenska handelskammaren har tagit rollen som den förenande länken mellan företag i båda länderna.

[>> Artikel från Finsk-Svenska handelskammaren, text: Patrik Lindfors, foto: Marica Rosengård]

Från sitt fönster i den Finska Borgen blickar Finsk-svenska handelskammarens vd Kjell Skoglund ut över parken i Gärdet i Stockholm. Efter fem år kan han konstatera att handelskammaren har uppnått den position som var hans mål då han tog över chefsposten. Den Finska Borgen är Finlands ambassad, där också handelskammaren har sitt kontor.

När Skoglund tillträdde valde han att fokusera på två saker: medlemsverksamheten och samarbetet med företag. Det intensiva arbetet har burit frukt. Medlemsantalet har fördubblats till drygt 700 och antalet sponsorer har gått från noll till drygt 30. Den positiva utvecklingen har skapat möjligheter för att ytterligare öka satsningarna på medlemsverksamheten.

Precis som alla andra handelskamrar har även Finsk-svenska handelskammaren som uppdrag att främja handel och skapa nätverk inom näringslivet. En viktig del av verksamheten är att erbjuda rådgivningstjänster till företag. Merparten av de förfrågningar som handels- kammarens rådgivare får kommer från finska små och medelstora företag som antingen vill etablera sig i Sverige eller växa på den svenska marknaden.

”Medlemsaktiviteterna och rådgivningen till företag är de två ben som handelskammaren står på. Jag är nöjd med att vi har skapat nya nätverk mellan företagen i Finland och Sverige och samtidigt kunnat hjälpa finska företag att hitta samarbetspartners och kunder på den svenska marknaden”, säger Skoglund.

Ungefär 60 procent av handelskammarens medlemsföretag är baserade i Finland och 40 procent i Sverige. Bland medlemmarna finns de flesta branscher representerade, vilket gör det möjligt att skapa nätverk också mellan företag inom olika sektorer.

NÄTVERK PÅ TOPPNIVÅ

Förutom kontakterna mellan medlem-marna har Finsk-svenska handelskammaren ett nätverk på den högsta nivån inom näringslivet i Sverige och Finland. Investors ordförande Jacob Wallenberg är även ordförande för handelskammarens fullmäktige, som för tillfället består av 14 ledamöter från Sverige och 19 från Finland.

De flesta fullmäktigeledamöterna är antingen vd eller styrelseordförande för stora bolag med verksamhet i båda länderna. Handelskammarens styrelse leds av Vattenfalls ordförande Lars G Nordström.

Samarbetet med de drygt 30 sponsorerna beskriver Skoglund som ett klassiskt win-win-arrangemang som gynnar båda parter. Företagen får synlighet via handelskammarens evenemang och medlemskommunikation. När företagen ställer upp som sponsorer markerar de samtidigt att samarbetet mellan Finland och Sverige är viktigt och att både företagen och länderna har mycket att vinna på ett tätare ekonomiskt utbyte.

SÖKER KONTAKTER MED SVENSKA FÖRETAG

Många svenskar och finländare har enligt Kjell Skoglund konstaterat att det är lättare att göra affärer med varandra jämfört med de övriga nordiska länderna. Förklaringen anser han är den långa gemensamma historien som knutit ihop både kulturerna och människorna. Till det bidrar att cirka 6 procent av finländarna har svenska som modersmål och att alla finskspråkiga finländare läser svenska i skolan. Myndigheterna i Finland tillhandahåller även tjänster på svenska.

”Finland och Sverige är som kusiner. Länderna var ett och samma rike i 600 år och därför är de flesta strukturer i samhället byggda på samma grund. Det gäller till exempel lagstiftningen som baserar sig på Svea rikes lag från 1734”, säger Skoglund.

Sverige är Finlands näst största exportmarknad efter Tyskland. År 2018 ökade exporten med 7 procent till 6,6 miljarder euro. Det beskriver Skoglund som en mycket positiv utveckling, framför allt med tanke på att den svaga kronan höjer priserna på exporten från euroländerna.

Det stora intresset för den svenska marknaden syns också i ett växande intresse för handelskammarens rådgivningstjänster. De tjänster som efterfrågas mest är juridisk rådgivning och marknadsinformation. En stor del av de finska företag som tar kontakt vill ha hjälp med att hitta en samarbetspartner eller återförsäljare i Sverige.

”Finsk-svenska handelskammaren är en mötesplats för finska och svenska företag. Alla som har ett intresse att knyta kontakter till Finland och finska företag gör klokt i att delta i våra evenemang och höra sig för om möjligheterna att sam- arbeta med företag från Finland”, säger Skoglund.

 

FINSK-SVENSKA HANDELSKAMMAREN

Verksamhet: marknadsrådgivning och medlemsverksamhet (bl.a. evenemang)

Antal medlemmar: cirka 750 (60 procent finska bolag, 40 procent svenska)

Medlemsavgifter: baserat på aktiekapitalet (från 3000 – 15000 kronor per år)

Kontor: Gärdesgatan 11, Stockholm. Filialkontor i Torneå

Handelskammaren tillhandahåller tjänster på svenska och finska

Webbplats: finsve.se